Regulamin porządkowy

Niniejszy dokument określa warunki i zasady bezpiecznego korzystania z powierzchni biurowej ……………………………….., zarządzanej przez Silesia START-UP sp z o o

1. Podstawowe definicje

Ilekroć w treści niniejszej umowy mowa jest o poniższych określeniach, chodzi nam o:
1.1
Budynek –budynek zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 83A
1.2
Części składowe – całość wyposażenia oraz mienia wniesionego przez Silesia StartUP do Lokalu wraz z elementami
wykończeniowymi takimi jak: (a) elementy stolarki okiennej i drzwiowej (b) elementy wszelkich instalacji,
w tym instalacji elektrycznej, wodnej, cieplnej, klimatyzacyjno – wentylacyjnej (c) elementy wykończenia
wnętrza, w tym panele ścienne, podłogowe, pokrycia kaflowe podłóg i ścian (d) sufity podwieszane (e)
oświetlenie wraz z oprawą elementów świetlnych (f) elementy zdobnicze;
1.3
Części wspólne – części wspólne Budynku oraz Lokalu, takie jak elementy konstrukcyjne, elementy
służące użytkowi więcej niż jednemu Klientowi, w szczególności przeznaczone do wspólnego korzystania
przez wszystkich użytkowników Budynku lub Lokalu, np.: (a) klatki schodowe, (b) windy ogólnodostępne,
(c) lobby, (d) parkingi podziemne i naziemne, (e) kuchnie, toalety, (f) pomieszczenia techniczne, (g)
korytarze i hole w Budynku i Lokalu;
1.4
Klient – każda osoba przebywająca na terenie Lokalu;
1.5
Lokal – powierzchnia biurowa, z której Silesia StartUP korzysta na mocy odrębnych umów zawartych z podmiotami
trzecimi, zlokalizowana w Budynku;
1.6
Regulaminy wewnętrzne – zbiory zasad i regulacji wydane przez zarządców powierzchni biurowych, w
tym przez podmioty trzecie sprawujące zarząd, opiekę lub serwis w zakresie utrzymania sprawności,
poprawności oraz zachowania kondycji technicznej Usług finalnie dostarczonych na terenie Lokalu, w tym
niniejszy Regulamin porządkowy;
1.7
Zarządca Budynku – podmiot będący właścicielem budynku bądź upoważniony przez właściciela
budynku, do którego zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad Budynkiem;
1.8
Zarządca Lokalu – osoba upoważniona przez Silesia StartUP, do której zadań należy bieżący zarząd oraz opieka nad
Lokalem;

2. Postanowienia ogólne

2.1
Przed wejściem na teren Lokalu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
porządkowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień i zasad porządkowych
obowiązujących na terenie Lokalu lub Budynku, Klient zobowiązany jest do kontaktu z Zarządcą Lokalu w
celu wyjaśnienia tych wątpliwości.
2.2
Klient zobowiązany jest do dostosowania się do wszelkich wskazówek i wytycznych określonych przez
Zarządcę Lokalu, przy czym zastrzega się, iż możliwość przebywania w danym dniu na terenie Lokalu
uzależniona jest od aktualnej zajętości Lokalu przez inne osoby i zgody Zarządcy Lokalu. Klient
zobowiązany jest ustalić z Zarządcą Lokalu zasady oraz godziny przebywania na terenie Lokalu.
2.3
Wskazuje się, że Lokal może być odwiedzany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00, chyba że strony ustalą inaczej.

2.4
Szczegółowe informacje na temat standardu, wyposażenia, planów Lokalu są dostępne bezpośrednio u
Zarządcy Lokalu.
2.5
Na zasadach ustalonych z Zarządcą Lokalu możliwe jest korzystanie ze stanowiska przeznaczonego do
pracy indywidualnej w Lokalu (dalej „stanowisko pracy”). Na stanowisko pracy składa się fotel oraz biurko.
Skorzystanie ze stanowiska pracy w danym dniu uzależnione jest od aktualnej dostępności stanowisk
pracy i zgody Zarządcy Lokalu, przy czym nie może to naruszać pierwszeństwa innego Klienta do
korzystania ze stanowiska pracy wynikającego z dokonanej rezerwacji. Klient jest uprawniony do
korzystania wyłącznie z jednego stanowiska pracy.
2.6
Klient na zasadach ustalonych z Zarządcą Lokalu może dokonać rezerwacji stanowiska pracy.
Nieprzystąpienie do korzystania ze Stanowiska pracy przez okres godziny od upływu wskazanej godziny
rozpoczęcia korzystania, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Klienta o wycofaniu rezerwacji
stanowiska pracy. W przypadku dokonania przez Klienta powtórnej rezerwacji Stanowiska pracy
obejmującej okres wykorzystywania zbieżny z okresem objętym wcześniejszą rezerwacją, ważna jest
wyłącznie rezerwacja dokonana wcześniej. W przypadku równoczesnego dokonania rezerwacji dwóch lub
więcej Stanowisk pracy, wiążąca jest jedynie rezerwacja dokonana najwcześniej.
2.7
W przypadku pozostawienia przez Klienta w Lokalu, w tym na stanowisku pracy rzeczy pomimo
opuszczenia Lokalu lub stanowiska pracy lub upływu czasu rezerwacji, Klient upoważnia Silesia StartUP do zabrania
rzeczy pozostawionych przez Klienta oraz ich składowania na koszt i ryzyko Klienta. Klient upoważnia Silesia StartUP
do zabrania i składowania na swój koszt i ryzyko rzeczy pozostawionych bez opieki w częściach wspólnych
albo w obrębie innych części Lokalu niż Stanowisko pracy.
2.8
Stanowiska pracy są przeznaczone do indywidualnej pracy biurowej Klienta.
2.9
Poza zakresem dozwolonego korzystania z Lokalu lub ze Stanowiska pracy leży działalność: (a)
wymagająca znacznej częstotliwości odwiedzin gości, w szczególności zmierzająca do powołania placówki,
której podstawową funkcją jest bezpośrednie oferowanie bliżej nieokreślonej grupie podmiotów trzecich,
możliwości nabycia towarów i usług wytworzonych bądź dystrybuowanych przez Klienta; (b) której
prowadzenie sprowadza uciążliwe immisje względem osób trzecich znajdujących w Budynku, Lokalu, bądź
otoczeniu Budynku; (c) produkcyjna i wytwórcza; (d) z natury, której wynika potrzeba użycia urządzeń lub
takiego systemu organizacji pracy, który będzie uciążliwy dla pozostałych Klientów.

3. Postanowienia szczególne

3.1.
Klient jest zobowiązany do korzystania z Lokalu z poszanowaniem porządku i praw innych osób
przebywających na terenie Lokalu. Klient odpowida za osoby wprowadzone przez siebie do Lokalu.
3.2.
Klient jest zobowiązany nie obciążać podłóg w Budynku powyżej 200 (słownie: dwustu) kg na 1 (słownie:
jeden) m2. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji oraz zmian substancji
Lokalu ani stanowiska pracy, w szczególności mających nastąpić poprzez montaż dodatkowych elementów
wystroju, zmiany aranżacji, kolorystyki bądź innego rodzaju wyposażenia Lokalu czy stanowiska pracy.
3.3.
Klient zobowiązany jest informować Silesia StartUP niezwłocznie o wszelkich uszkodzeniach, które wystąpią w obrębie
Lokalu, a zwłaszcza Stanowiska pracy, zaś w razie ryzyka powstania szkody, Klient zobowiązany jest
podjąć dostępne w zakresie swych możliwości, działania w celu zmniejszenia lub ograniczeniu jej
powstania w większym rozmiarze

 

 

Ogólne warunki korzystania z adresu


I. Definicje


Użyczający : Silesia Startup Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Czechowicach – Dziedzicach (adres: 43-502 Czechowice – Dziedzice, ulica Legionów nr
83a), o kapitale zakładowym 20 000,00 zł (pięć dwadzieścia złotych i 00/100),
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000692561 NIP:
6521739053, REGON: 368127132

Regulamin – niniejszy regulamin dla przedsiębiorców wydany i opublikowany przez
Wynajmującego,

Klient – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej (tj.
każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, wpisana do rejestru przedsiębiorców bądź ewidencji działalności
gospodarczej),

Adres: adres do doręczeń korespondencji do Klienta związanej z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, 43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Legionów 83a

Konsultant Biznesowy/Niezależny Partner – osoba upoważniona przez Wynajmującego do
przyjęcia Wniosku Rejestracyjnego od Klienta,
Wniosek rejestracyjny – umowa o korzystanie z adresu, którą Klient podpisuje na spotkaniu
z Konsultantem Biznesowym/Niezależnym Partnerem,

Tabela Opłat – tabela zawierająca wszystkie możliwe opłaty pobierane przez
Wynajmującego z tytułu najmu oraz za świadczone usługi, w tym opłaty dodatkowe,
dostępna pod adresem www.silesiastartup.pl/cennik

II. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług Wynajmującego oraz ich
prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Administratora.

III. Korzystanie z usług Wynajmującego

1. Korzystanie przez Klienta z usług Wynajmującego jest odpłatne i wymaga uprzedniego
wypełnienia, podpisania i przekazania Wniosku Rejestracyjnego Konsultantowi
Biznesowemu/Niezależnemu Partnerowi.

2. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Klienta Wniosku
Rejestracyjnego Konsultantowi Biznesowemu/Niezależnemu Partnerowi skutkuje
zawarciem między Wynajmującym a Klientem umowy o korzystanie z adresu i o
świadczenie usług na czas (dalej „Umowa”).

3. Jeżeli w trakcie trwania umowy dane rejestracyjne Klienta ulegną zmianie, Klient
zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takiej zmiany; z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowa zmiana adresu poczty
elektronicznej Klienta wymaga uprzedniej aktualizacji, a do czasu jej dokonania wszelka
korespondencja kierowana na dotychczasowy adres poczty elektronicznej Klienta jest
uważana za prawidłowo wysłaną i doręczoną, wywołując wszelkie skutki prawne.

4. Klient jest zobowiązany posiadać wszelkie wymagane prawa do wszystkich używanych
przez niego danych i materiałów, w tym firmy, nazw towarów i usług, haseł i opisów, oraz
znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, znaków graficznych i innych oznaczeń.
10. Zakazane są jakiekolwiek działania Klienta utrudniające lub uniemożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie lub korzystanie przez innych Klientów z inkubatora
przedsiębiorczości lub/i na szkodę Wynajmującego.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez podpisanie Wniosku Rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Wynajmującego danych osobowych przekazanych przez niego we Wniosku
Rejestracyjnym, o którym mowa w pkt III.1 Regulaminu, w zakresie koniecznym do
realizacji przez Wynajmującego Umowy, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, a w
szczególności funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości, rozliczania świadczonych
Klientowi usług, oraz w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych
związanych z tą umową.

2. Wynajmujący, jako administrator tych danych, przetwarza dane osobowe przekazane
przez Klientów zgodnie z Regulaminem, wyłącznie dla wypełnienia jego
usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, o
której mowa w pkt III.2 Regulaminu, a w szczególności wskazanych w pkt IV.1 Regulaminu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego nie narusza praw i wolności osób,
których dane dotyczą i wykonywane jest zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Każdy Klient podaje Wynajmującemu dane osobowe dobrowolnie i przysługuje
mu w każdej chwili prawo wglądu oraz poprawienia tych danych poprzez Konto.

3. Wynajmujący oświadcza, iż w związku z wypełnieniem przez Klientów Wniosku
Rejestracyjnego, o którym mowa w pkt III.1 Regulaminu, dane w nim podane, stanowiące
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, dane osobowe zawarte będą w
zbiorze danych osobowych Wynajmującego.

4. Wynajmujący oświadcza, iż jego system komputerowy posiada odpowiednie możliwości
techniczne i zabezpieczenia, służące w szczególności zachowaniu poufności,
nienaruszalności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych przez Wynajmującego danych
osobowych podanych przez Klienta.

V. Odpowiedzialność i jej ograniczenia

1. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy korzystaniu z adresu.

2. Klient ponosi bezpośrednią odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wszelkich
roszczeń wynikających z naruszenia przez Klienta zasad korzystania z adresu.

3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta z tytułu
naruszenia jego prawa przez osoby lub podmioty trzecie, podczas korzystania z adresu,
chyba że do naruszenia tych prawa doszło na skutek zawinionych działań lub zaniechań
Wynajmującego.

VI. Pakiety, ceny i faktury

1. Z dniem podpisania Wniosku Rejestracyjnego Klient wybiera pakiet, którego
szczegółowy opis wraz z ceną zamieszczony jest pod adresem: www.silesiastartup.pl/
cennik, a który stanowi integralną część Regulaminu.

2.. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny za wybrany przez niego pakiet za
miesięczny okres rozliczeniowy z góry, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego
podany Klientowi na otrzymanej fakturze VAT, która jest wystawiana następnego dnia
roboczego po podpisaniu Wniosku Rejestracyjnego. Uruchomienie pakietu może nastąpić po
otrzymaniu przez Wynajmującego pierwszej zapłaty. W przypadku nieotrzymania przez
Wynajmującego zapłaty ceny pakietu za którykolwiek kolejny okres rozliczeniowy w
terminie do ostatniego dnia poprzedzającego go okresu rozliczeniowego, Wynajmujący
może wstrzymać świadczenie usług objętych pakietem do czasu otrzymania takiej zapłaty,
co nie powoduje przesunięcia początku kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku
nieotrzymania zapłaty równowartości ceny za dwa okresy płatności, oraz po
bezskutecznym upływie udzielonego na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty
Wynajmujący może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku nie otrzymania przez Wynajmującego jakiejkolwiek zapłaty ceny pakietu
w terminach określonych w pkt VI.2 Regulaminu, jest on uprawniony do jej dochodzenia od
Klienta wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku opóźnienia w
zapłacie powyżej 20 dni od terminu płatności Wynajmujący jest uprawniony do wysyłki
monitu upominającego za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat. Po upływie 30
dni od terminu płatności Wynajmujący może przekazać sprawę windykacji
niezaspokojonych przez Klienta zobowiązań do zewnętrznej firmy windykacyjnej, za
działania której Klient jest dodatkowo obciążany zgodnie z Tabelą Opłat.

4. Ceny, o których mowa w pkt VI.1 Regulaminu, są cenami netto i każdorazowo zostanie
do nich doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami.

5. Wynajmujący będzie wystawiał i przesyłał Klientowi faktury w formie elektronicznej,
na co Klient podpisując Wniosek Rejestracyjny wyraża zgodę. Faktury w formie
elektronicznej będą wystawiane w formacie elektronicznym PDF (pełna nazwa „Portable
Document Format”) i przesyłane przez Wynajmującego wyłącznie na adres poczty
elektronicznej Klienta wskazany przez niego we Wniosku Rejestracyjnym. Do odczytu i
weryfikacji faktur w formie elektronicznej służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe
Acrobat Reader”, które Klient pobierze ze strony jego producenta i zainstaluje na
komputerach we własnym zakresie. Faktury w formie elektronicznej wystawiane i
przesyłane na warunkach określonych z zdaniach poprzedzających zapewniają
autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur.

VII. Czas obowiązywania i rozwiązanie

1. Umowa, o której mowa w pkt III.2 Regulaminu, zawierana jest na okres podany w
umowie , który upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisano Umowę, Umowa
zostaje przedłużona na kolejny okres jednego roku bez konieczności składania przez Strony
dodatkowych oświadczeń woli , jeśli Klient nie zgłosi chęci jej rozwiązania na 7 dni przed
upływem okresu obowiązywania Umowy, poprzez wysłanie maila na adres:
biuro@silesiastartup.pl

2. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu;
rozwiązanie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie nie dłuższego niż 5 dni
terminu wyznaczonego Klientowi na zaniechanie stwierdzonych naruszeń.

3. Złożenie przez Wynajmującego oświadczenia o rozwiązaniu, jak i wezwanie do zapłaty
lub zaniechania naruszeń następuje w formie elektronicznej na adres email Klienta
wskazany przez niego we Wniosku Rejestracyjnym; oświadczenie uważa się za złożone a
wezwanie za doręczone najpóźniej po upływie 2 dni od dnia jego wysłania, niezależnie od
tego czy Klient prześle Wynajmującemu elektroniczne potwierdzenie jego odbioru lub
wyświetlenia.

VIII . Postanowienia końcowe

1.Ewentualne spory między Wynajmującym oraz Klientami będą rozstrzygane polubownie,
a gdyby było to niemożliwe, według wyboru Wynajmującego, przed sądem właściwym dla
siedziby Wynajmującego lub sądem właściwym dla miasta Bielska – Białej.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzania na postawie odrębnych regulaminów
promocji i akcji marketingowych usług objętych Regulaminem oraz innych dodatkowych
usług dostępnych w Serwisie niż objęte Regulaminem, co nie stanowi zmiany Regulaminu,
chyba że co innego wynika z tych regulaminów.


3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego
prawa materialnego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego dotyczące świadczenia usług
oraz przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Klient poprzez podpisanie Wniosku Rejestracyjnego, oświadcza, iż zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w całości oraz zobowiązują się do jego
przestrzegania.